A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

11.02.2019
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Limanowa
Podatek rolny,
Podatek leśny ,
Podatek od nieruchomości
 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Limanowa jest Wójt Gminy Limanowa z siedzibą przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B, 34-600 Limanowa, tel. +48 18 3372 252, e-mail: sekretariat@gminalimanowa.pl
Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@gminalimanowa lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”.
Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, NIP, adres nieruchomości, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, dane nieruchomości przetwarzane będą w celu naliczenia i pobierania podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Będą one przekazywane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego a ponadto firmom serwisującym oprogramowanie i nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane i przez okres wymagany przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).   
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania
od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana a ponadto, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. W przypadku numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 


Liczba wyświetleń: 492
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30