A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa

29.06.2018
W dniu  28 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Limanowa, podczas której radni gminy przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy i jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Limanowa.

Na początku obrad głos zabrali goście zaproszeni na sesję, a mianowicie: Mieczysław Uryga – Wicestarosta Powiatu Limanowskiego, Stefan Hutek i Stanisław Piegza – Radni Powiatu Limanowskiego oraz dr Stanisław Smoleń – były Ambasador RP w Iraku.
W dalszej kolejności radni zapoznali się z informacją Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym, którą przedstawił Marian Mąka – Zastępca Wójta Gminy.Jednym z punktów porządku obrad było przyjęcie Rezolucji Nr 1/2018 Rady Gminy Limanowa w sprawie planowanej budowy linii kolejowej Podłęże – Piekiełko wraz z modernizacją istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na terenie Gminy Limanowa. Radni po zapoznaniu się z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Męcina z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przebiegu projektowanej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko przez teren wsi Męcina oraz prośbą mieszkańców Męciny w sprawie podjęcia działań w przedmiotowej kwestii, zdecydowali o przyjęciu wskazanej Rezolucji. Rada Gminy poparła działania mieszkańców sołectwa Męcina i opowiedziała się za rozwojem linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, jednak optując za modernizacją trasy 104 relacji Chabówka – Nowy Sącz w ramach istniejących torów. Rezolucja zostanie przekazana władzom na szczeblu centralnym, parlamentarzystom z regionu, władzom województwa małopolskiego, jak również inwestorowi PKP Polskie Linie Kolejowej SA. Treść przedmiotowej Rezolucji znajduje się poniżej.

Zasadniczym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. Rada Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniami i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, zatwierdziła przedmiotowe sprawozdania, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.
Następnie Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 r. i jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa absolutorium za 2017 r.Ponadto podczas sesji Rada Gminy Limanowa podjęła uchwały w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2017 r.,
 • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2018 r.,
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Limanowa,
 • uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Limanowa,
 • zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Limanowa,
 • zaliczenia drogi Stara Wieś - Podlipowe do kategorii dróg gminnych,
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Bałażówce,
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Limanowa,
 • ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Limanowa miejsc sprzedaży
  i podawania napojów alkoholowych,
 • dopuszczenia zapłaty podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym innym instrumentem płatniczym,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Limanowej,
 • powołania Komisji statutowej.
 
Na zakończenie radni dokonali oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2017 dla Gminy Limanowa oraz sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017.
 
W ramach interpelacji, radni zgłosili wnioski dotyczące modernizacji oraz bieżącej naprawy dróg na terenie gminy.
 


Liczba wyświetleń: 610
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30