A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Zaproszenie na XXIII sesje Rady Gminy Limanowa

04.12.2017
 Wszystkich mieszkańców Gminy Limanowa serdecznie zapraszam do uczestniczenia w XXIII sesji Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Limanowa na 2018 r.,
 2. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 3. zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r.,
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
 5. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 6. ustalenia stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
 7. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Urząd Gminy Limanowa,
 8. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zachodniej części Gminy Limanowa – etap II”,
 9. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”,
 10. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania  p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków w sołectwie Stara Wieś”,
 11. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.,
 12. przystąpienia Gminy Limanowa do Klastra Energii Ziemi  Limanowskiej „LimaNOVA”,
 13. zmiany statutu Gminy Limanowa,
 1. Rozpatrzenie skarg i wniosków
 2. Odpowiedzi na interpelacje.
 3. Informacja o korespondencji kierowanej do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Wolne wnioski i zapytania.
 5. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Stanisław Młyński


Liczba wyświetleń: 129
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30