A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Jednogłośne absolutorium dla Wójta Gminy Limanowa

09.06.2017
W dniu  7 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa odbyła się XVIII sesja Rady Gminy Limanowa, podczas której radni gminy przyjęli sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu gminy i jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Limanowa absolutorium.
Na początku obrad Rada Gminy zapoznała się z informacją Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym. Ponadto radni dokonali oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Gminy Limanowa oraz sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
Zasadniczym punktem obrad było rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r. Rozpatrywanie tego zagadnienia poprzedzone było analizą i oceną na wspólnym posiedzeniu resortowych Komisji Rady, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2016 r. Rada Gminy po zapoznaniu się z tą opinią  oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 r., podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę.
Następnie Rada Gminy zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie i jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Limanowa absolutorium za 2016 r.
Ponadto podczas sesji Rada Gminy Limanowa podjęła uchwały w sprawie:
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi za 2016 r.,
  • zmian w budżecie Gminy Limanowa na 2017 r.,
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Limanowa,
  • zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Limanowa,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na realizację programu pn. Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W ramach interpelacji i wniosków radni zgłosili uwagi dotyczące realizowanych inwestycji drogowych i kanalizacyjnych oraz bieżącej naprawy dróg wewnętrznych.


Liczba wyświetleń: 401
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30