A+ Kontakt
Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa
Baner aktualnosci

Wpis do CEIDG wraz ze zgłoszeniem do ubezpieczeń w ZUS

16.05.2017
Od 20 maja 2017 r. na mocy ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893) przedsiębiorca (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej) będzie mógł zgłosić siebie do ubezpieczeń już w czasie rejestracji firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Zarejestrowani płatnicy będą mogli w ten sposób zgłaszać zmianę niektórych danych. Przedsiębiorca będący płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, będzie mógł – wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - dokonać:
 • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,
   
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny,
   
 • zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach (oprócz danych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania, które nadal będzie musiał dokonywać w sposób wskazany w przepisach tej ustawy tj. w ZUS),
   
 • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.
Wystarczy do wniosku o wpis do CEIDG dołączyć następujące dokumenty:
 • ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania,
 • ZUS ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania,
 • ZUS ZCNA – zgłoszenie członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrowania,
 • ZUS ZIUA – zgłoszenie zmiany swoich danych identyfikacyjnych,
 • ZUS ZWUA – zgłoszenie wyrejestrowania się z ubezpieczeń.
Dane z tych dokumentów będą przekazane do ZUS. Dniem zgłoszenia do ubezpieczeń będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG z żądaniem zgłoszenia.
Jeśli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku CEIDG, będzie musiał je przekazać do ZUS tak jak obecnie.
Obecnie osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, składa wniosek
o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1. Dane z tego formularza przekazywane są do ZUS i są zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany. Na ich podstawie Zakład nadal będzie sporządzał następujące dokumenty, które dotyczą przedsiębiorcy jako płatnika składek:
 • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek – osoby fizycznej,
 • ZUS ZIPA – zmiana danych indentyfikacyjnych,
 • ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.

Zgłoszenia pracowników na starych zasadach

Nowe przepisy dotyczą tylko zgłaszania przedsiębiorców do ubezpieczeń. Nie zmieniają się zasady zgłaszania do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców). Te osoby płatnik składek nadal będzie zgłaszał w ZUS.

Jakie zgłoszenia trzeba dostarczyć bezpośrednio do ZUS?

Zmiany, które dotyczą tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania, zgłasza się bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy także w ZUS zgłaszać do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osoby współpracujące, zleceniobiorców).

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia nikogo i dokumenty zgłoszeniowe dołączone zostały do wniosku CEIDG–1, bezpośrednio do ZUS musi przekazać tylko deklarację rozliczeniową – ZUS DRA. Składa ją za miesiąc, w którym jako prowadzący firmę był objęty ubezpieczeniami przynajmniej jeden dzień. Ma no to czas do 10 dnia następnego miesiąca np. jeśli działalność została rozpoczęta 14 czerwca 2017 r. to dokument ZUS DRA należy przekazać do 10 lipca 2017 r.

W przypadku, gdy firma prowadzona była przez cały miesiąc, wystarczy, że przedsiębiorca przekaże do ZUS tylko jedną deklaracje rozliczeniową – ZUS DRA. Nie musi składać deklaracji za kolejne miesiące, jeśli nie zmieniły się dane, które były podane w ostatnio złożonej deklaracji ZUS DRA. Jeśli te dane zmieniły się, ale wynika to tylko z tego, że zmieniła się wysokość minimalnego albo przeciętnego wynagrodzenia ( i tym samym minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne lub składki na ubezpieczenie zdrowotne), również przedsiębiorca nie musi tej deklaracji składać.
 

Jak można przekazać do ZUS inne dokumenty?

 
Dokumenty ubezpieczeniowe (oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek oraz dokumentów, które dotyczą zawieszenia i wznowienia prowadzenia firmy) można przekazywać:
 • drogą elektroniczną:
- w aplikacji Płatnik na Platformie Usług Elektronicznych ZUS ( PUE ZUS),
- w programie Płatnik lub innym oprogramowaniu, które spełnia warunki określone przez ZUS (ich lista znajduje się na stronie www.zus.pl),
 • w formie papierowej:
- w placówce ZUS,
- w urzędzie skarbowym prowadzącym centrum obsługi,
- pocztą.
Dokumenty w formie papierowej to:
- dokumenty w formie pisemnej według ustalonego wzoru,
- wydruki z oprogramowania, które spełnia warunki określone przez ZUS,
- wydruki ze strony internetowej ZUS.
 
W przypadku pytań, wątpliwości szczegółowe informacje o ubezpieczeniach społecznych można uzyskać:
 • w każdej placówce ZUS (ich wykaz znajduje się na stronie www.zus.pl),
 • na stronie internetowej www.zus.pl oraz na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
 • na kanale „Elektroniczny ZUS” w serwisie YouTube,
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT), które działa od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.00 – 18.00:
- numer telefonu: 22 560 16 00 (Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora),
- Skype: zus_centrum_obslugi_tel
Informacje ogólne dostępne są przez całą dobę za pośrednictwem automatycznego telefonicznego systemu informacyjnego, z którym można się połączyć z telefonu stacjonarnego, komórkowego oraz przez Skype’a. Przez całą dobę można też wysłać pytania na adres e-mail: cot@zus.pl
 
 

Liczba wyświetleń: 2477
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes

Szukaj na stronie

Urząd Gminy
Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa
woj. małopolskie
Godziny urzędowania
Poniedziałek-piątek:
7:30 - 15:30